"خودماني و ساده مثل چکاوک "

کوروش سمیعی

خيلي وقتا اتفاقاي حسي براي آدم ميفته که تاثيرش تو روح و قلبمون باعث سردرگمي براي پيدا کردن يک آلترناتيو ديگه براي هم حسي و هم بغضي ميشه... با تماشاي يه فيلم نقاشي کردن شنيدن يک موسيقي و دل سپردن به يه ترانه .... آره ترانه اونم ترانه اي که کلمه به کلمه حرف اون روز تو باشه و حسش حس قابل لمس دغدغه هات!

دارم در مورد يه ترانه براي آرامش حرف ميزنم در مورد لحظه هايي که غرق سکوت فقط با رنگينه حس و نغمه و کلمه ميگذره و قرار نيست مثل هميشه چنگ تو تار و پود تکنيک و مفهووم هزار چيز ديگه بزنم تا به مولفه هاي بارز يه ترانه برسم... نه!

من با ترانه چکاوک اينجوري ارتباط برقرار کردم مثل خودش ساده و جدا از هر پيچيدگي اقماض شده در ترانه. ترانه اي که لحظه به لحظش روح ادم رو با جهاني که تو روياهاش ساخته آشنا ميکنه.
تورو رو به روي اون آدم ميشونه و حرفايي که هيچ وقت نتونستي بزني و به جات ميزنه. من خيلي شبا آقاي جنتي خودم و جاي عاشق ترانه هاي شما گذاشتم تا اين همه حرف و که به خانوم روياها نزده بودم رو بزنم!

نوازشم کن و ببين عشق مي ريزه از صدام
صدام کن و ببين که باز غنچه ميدن ترانه هام

اينقدر کلام با موسيقي خوب هماهنگ شده و به خوبي تو يه خط به تعامل رسيده که روح آدمو به پرواز در مياره. يعني چشاتو ميبندي و هيچ وقت از شکست سکوتي که از زيبايي ساز و کلمه ها ايجاد شده غافل گير نميشي!

چراغاي اتاق رو خاموش ميکنم يه نخ سيگار گوشه لبم و کنار پنجره کز کردم و به هميشه رفته و نيومده خيره ميشم ... ملودي فريد زلاند ... ترانه ايرج جنتي ... صداي داريوش... براي شمردن اين همه ستاره تو اين شب بايد تمام رويا هارو جواب کرد!
 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com