بهار رهایی!
نظرات2

Anonymous بهرام:

سال نو مبارک با امید آزادی و صلح

2:35 PM  
Anonymous عابد:

بسیار زیباست این کلام و صدا بهترین عیدی بود ترانه جان.

3:03 PM  

Post a Comment

بازگشت >>


 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها


Copyright 2007 Golesorkhetaraneh.com, All rights reserved.
Contact: info@golesorkhetaraneh.com