شماره شش در یک نگاه

سال دوم
شماره ششم
آبان 85
زیر نظر شورای نویسندگان
آشپزخونه

تنظیم مجدد: مهرداد نصرتی

خواننده: فریبا آذرگون


سرمقاله

گفتگوی این شماره: بابک بیات ( آخرین گفتگوی آهنگساز بزرگ ایران)

"حالا حکایت ماست "
عمران صلاحی

سیروس الوند
بهزاد فراهانی
لیلی نیکو نظر
کوروش سمیعی
المیرا آقازاده

" چقدر به دركِ دلشوره هاي خياليِ تو نزديكه "

آزاده بخشی

" سیا ه مشقی بر ترا نه ی آ شپز خو نه"

افشین مقدم
حمیدرضا صمدی
میثم یوسفی

" ازجادوی ترانه های ایرج جنتی عطایی تا فریاد یک صدا"

آه خنیاگر خاموش ِ من ! 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها


Copyright 2007 Golesorkhetaraneh.com, All rights reserved.
Contact: info@golesorkhetaraneh.com